Alien English School

+38 (093) 700 14 87

Alien English School

+38 (093) 700 14 87

Договір публічної оферти

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖАРЧИНСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 2006730000000073879 від 31.05.2021 (надалі - Виконавець), з однієї Сторони,і будь-яка інша особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти, (надалі – Замовник), з іншої Сторони, надалі спільно іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона,
уклали цей Договір публічної оферти (надалі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Замовниками договір про надання послуг, на умовах, що вказані нижче:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Замовникам) отримати послуги на умовах, визначених цим Договором.1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.1.3. Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його розміщення у Куточку (папці) споживача та опублікування на сайті Виконавця.1.4. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Замовника за отриманням послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання анкети-опитувальника, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами. 2.2. Дата першого звернення Замовника до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.2.5. Перед початком користування послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, що розміщені (оприлюднені) в Куточку (папці) споживача та на веб-сайті.2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://alienschool.com.ua/dogovir-oferti і застосування якого є обов'язковим для Виконавця, містить пропозицію Виконавця про надання Послуг, інформація про які розміщена на Веб-сайті https://alienschool.com.ua/dogovir-oferti та спрямований невизначеному колу осіб (Замовникам). 3.2. «Акцепт» - прийняття Замовником пропозиції Виконавця про придбання Послуг, інформація про які розміщена на Веб-сайті https://alienschool.com.ua/dogovir-oferti.3.3. «Послуга» - надання послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, шляхом підключення до перегляду через засоби зв'язку і інтернет-мережу по веб-посиланню, яке надає Виконавець) або офлайн (фізична присутність Замовника) на навчальних або інформаційних заходах, організатором або замовником організації яких є Виконавець.3.4. «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які виявила намір отримати Послуги.3.5. «Виконавець» - фізична особа-підприємець Жарчинська Анастасія Юріївна, яка є розповсюджувачем Послуг.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних послуг допоміжної освіти, пов’язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі Послуги на умовах, визначених цим Договором.
4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням обраного виду Послуги, рівня знань Замовника та технічних можливостей Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов'язаний:5.1.1. належним чином виконувати умови цього Договору;5.1.2. надати якісно та в повному обсязі Послуги, пов’язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором в разі надходження оплати від Замовника.5.2. Виконавець має право:5.2.1. в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору;5.2.2. не починати надання Послуг до отримання оплати таких Послуг від Замовника;5.2.3. не допустити до занять Замовника, якщо він з’являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом, в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Якщо недопуск до заняття пов'язаний з алкогольним чи наркотичним сп’янінням Замовника, таке заняття вираховується з загальної кількості занять, що залишилися у Замовника;5.2.4. проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги;5.2.5. обробляти персональні дані та іншу інформацію про Замовника відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних;5.2.6. здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником;5.2.7. вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги до моменту її оплати Замовником.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА6.1. Замовник зобов'язаний:6.1.1. своєчасно отримати Послуги на умовах цього Договору;6.1.2. ознайомитися з інформацією про Послуги;6.1.3. вчасно прибути до Виконавця в дату та час надання Послуг;6.1.4. проходити тестування для визначення рівня володіння англійською мовою;6.1.5. оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.2. Замовник має право:6.2.1. приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах;6.2.2. отримати Послуги належної якості;6.2.3. на усунення недоліків наданої Послуги;6.2.4. звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.6.2.5. на призупинення відвідування занять зі збереженням свого навчального місяця на період до 6 місяців. Після спливу зазначеного періоду доступ до оплачених занять курсу, що залишились, втрачається.

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. За цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: доступ до групових та\або індивідуальних занять за програмами вивчення іноземних мов.
7.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
7.3. Перед початком навчання Замовник зобов’язаний пройти надане Виконавцем тестування для визначення рівня володіння іноземною мовою.
7.4. Тривалість навчання: один рівень групового формату передбачає доступ до 37 уроків по 90 хвилин і 3 індивідуальних занять по 30 хвилин. Загальна тривалість одного курсу складає до чотирьох місяців.
7.5. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи. Дата та час проведення занять визначається розкладом.
7.6. Індивідуальний курс навчання передбачає 20,40 або 60 занять по 30 хвилин, на вибір Замовника. Індивідуальні заняття проводяться за графіком, погодженим з Замовником.
7.7. Замовник має право призупинити отримання Послуг на термін до шести місяців зі збереженням навчального місця. Після спливу зазначеного періоду доступ до оплачених занять курсу, що залишились, втрачається.
7.8. Замовники, які обрали індивідуальний формат навчання, зобов’язані повідомити про неможливість відвідування заняття не пізніше, ніж за 24 години до початку такого заняття. Якщо Замовник не повідомив Виконавця протягом вказаного періоду, таке заняття вважається відвіданим та вираховується з загальної кількості занять, що залишилися.
7.9. Якщо рівень знань Замовника не відповідає обраному курсу, Замовник має право безкоштовно змінити групу навчання, якщо з обраного курсу пройшло не більше трьох занять відповідно до графіку курсу.
7.10. У випадку оголошення сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА», який повідомляє про наявність загрози ракетного обстрілу, Замовник зобов’язується перейти до найближчого укриття. Відновлення заняття відбувається після оголошення відбою повітряної тривоги.

8. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

8.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.8.2. Послуги оплачуються Замовником одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:(а) оплата готівкою в касу Виконавця;(б) оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;(в) оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком;(г) будь-яким іншим способом за домовленістю з Виконавцем.8.3. Перед початком надання Послуг Замовником обов’язково вноситься передоплата у розмірі не менше 50% від вартості Послуг. 8.4. Якщо до початку навчання Замовник відмовляється від отримання послуги з підстав, не пов’язаних з виною Виконавця, передоплата, сплачена Замовником, йому не повертається, однак за Замовником залишається право на отримання Послуги в рамках сплаченої ним передоплати протягом поточного року, в якому така оплата здійснена. Якщо така оплата здійснена менше, ніж за шість місяців до закінчення такого року, зазначене право залишається за Замовником протягом шести місяців з моменту здійснення передоплати. 8.5. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Замовнику протягом трьох робочих днів з моменту звернення Замовника із відповідною заявою. 8.6. У випадку неможливості надання Послуг (частини Послуг) через нез’явлення Замовника в дату проведення заняття (за виключенням обставин, передбачених п. 7.7) відмови Замовника від подальшого отримання Послуг після початку навчання, якщо така відмова не пов’язана з неможливістю надання Виконавцем таких послуг, порушення Замовником умов цього Договору, внесена Замовником попередня оплата Замовнику не повертається. 8.7. Надання Послуг починається після внесення Замовником передоплати.8.8. Вартість навчальних матеріалів входить у вартість курсу лише при виборі групової форми навчання. При виборі індивідуальної форми навчання вартість навчальних матеріалів сплачується окремо.8.9. Виконавець залишає за собою право встановлювати певні знижки та акційні пропозиції на Послуги.8.10. Датою оплати Послуг є дата отримання грошових коштів на рахунок Виконавця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
9.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання.
9.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до українського матеріального і процесуального права.
9.4. Замовник визнає і погоджується, що Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Програмного забезпечення та/або апаратного комплексу Виконавця або Замовника, військового стану, ракетного обстрілу, тощо.
9.5. Виконавець не несе відповідальності за життя та здоров’я Замовника у випадку його відмови перейти в безпечне місце після оголошення сигналу «Повітряна тривога».

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.10.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.10.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.10.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.10.5. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.10.6. Незважаючи на наявність форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ГАРАНТІЯ

11.1. Виконавець надає Замовнику гарантію щодо якості послуг, які ним надаються. 11.2. У випадку, якщо Замовник відвідав 95% і більше від загальної кількості занять, відповідно до курсу, який було ним обрано, йому надається гарантія результату, а саме – підвищення рівня володіння іноземною мовою в порівнянні з рівнем, який був до початку навчання.11.3. У випадку, якщо рівень володіння мовою не покращився, при дотриманні умов, визначених п. 11.2. Замовник отримує безкоштовне право на повторне проходження такого курсу. Зазначеним правом Замовник може скористатися не пізніше трьох місяців після закінчення первинного курсу. 11.4. Гарантія не поширюється на випадки системного (більше трьох випадків) невиконання Замовником домашніх завдань, отриманих на курсі.

12. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. На виконання Закону України "Про захист персональних даних" Виконавець повідомляє Замовника про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.12.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.12.3. Персональні дані збираються з метою надання послуг, та здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних (п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних").12.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем: 12.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);12.5. Замовник має такі права у сфері захисту персональних даних:12.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;12.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;12.5.3. на доступ до своїх персональних даних;12.5.4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;12.5.5. пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;12.5.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;12.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;12.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;12.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;12.5.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;12.5.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.12.6. Персональні дані Замовника зберігаються у формі локальних електронних баз даних. 12.7. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Замовника під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Замовника виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.12.8. Замовник своїм підписом надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Замовника, здійснення зв’язку із замовником; для надіслання повідомлень інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Замовника. За письмовою заявою Замовника контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень. 12.9. Підписуючи цей Договір Замовник надає Виконавцю згоду на збір, обробку та використання персональних даних Замовника в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.

13. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

13.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом.
13.2. На всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
13.3. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.14.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності об'єктивних або суб'єктивних обставин.14.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:14.3.1. За взаємною згодою Сторін.14.3.2. За ініціативою Замовника шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві. У випадку розірвання Договору з ініціативи Замовника кошти, внесені Замовником до такого розірвання Замовнику не повертаються.14.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Замовником умов Договору. Виконавець письмово інформує Замовника про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, Замовнику повертаються кошти за заняття, які залишились у Замовника на дату такого розірвання. Кошти за фактично надані послуги Замовнику не повертаються.14.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Замовника вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Замовника.

Text element

5. КОНТАКТИ

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Жарчинська Анастасія Юріївна
РНОКПП: 3514113580
Р\Р UA143052990000026000011023808
В АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Адреса проведення діяльності:
м. Львів проспект Свободи 19/ 3 поверх

__________________ Анастасія ЖАРЧИНСЬКА
(підпис)

Made with